Harri Koski   |   14.11.2023

Vastuullista maanpuolustusta bittiviidakossa

Tieto- ja viestintäteknologia on keskeisessä roolissa varmistamassa maanpuolustukseen liittyviä vastuullisuuden tavoitteita. Hyvinvointivaltiossamme ict-alan yritykset toimivat puolustus- ja turvallisuusviranomaisten merkittävänä tukena yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuden luomisessa. Datakeskeisen yhteiskunnan verkostorakenteessa kaikilla toimijoilla on oma tärkeä tonttinsa.

Tietotekniikka-alan luotettuja toimittajia voi kutsua eräänlaisiksi ”bittiviidakon sisseiksi”, joiden tehtävänä on tukea valtiomme turvallisuutta vastuullisesti.

Nostan tässä blogissa esiin neljä vastuullisuusnäkökulmaa, joihin maanpuolustuksen tukeen sitoutunut palvelutoimittaja kiinnittää huomiota. Toivon, että näiden pohjalta voimme jatkaa pohdintaa, miten vastuullinen toimija voisi vielä vahvemmin tukea turvallisen yhteiskunnan ylläpitoa.

  1. Tietoturva on maanpuolustusta

Tietoturva on kriittisen tärkeä osa maanpuolustusta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Erilaisten teknologioiden avulla voimme kerätä, jakaa ja hallinnoida tietoa tehokkaammin. Datan jalostus tiedoksi auttaa viranomaisia tekemään parempia päätöksiä ja varmistaa resurssien optimaalisen käytön. Työkulkuja ohjataan joustavalla pääsynhallinnalla ja tietoturvaa varmentavalla käyttäjähallinnalla.

Ict-alan asiantuntijat toimivat viranomaisten tukena suojaamalla kriittiset infrastruktuurit ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Näitä ovat esimerkiksi sähköverkot, vesihuolto ja viestintäjärjestelmät.

Hyökkäyksiä voivat toteuttaa niin valtiolliset toimijat kuin rikolliset ryhmätkin, ja niiden seuraukset voivat olla maanpuolustuksen kannalta ennalta-arvaamattoman tuhoisia. Siksi ict-kumppanin pitää kantaa vastuuta maanpuolustuksellista osuudestaan varmistamalla, että myös yrityksen omien palvelujen ja järjestelmien kriittiset tiedot ovat turvassa. Tämä varmistetaan oikeanlaisella asenteella ja teknologialla sekä ennen kaikkea yrityskulttuurilla, jossa tietoturvaan suhtaudutaan asiaan kuuluvalla vakavuudella ja toimenpiteillä niin organisaation kuin yksilön tasolla.

  1. Eettisyys ja vastuullisuus

Vastuullisuus ei rajoitu vain tietoturvaan. Yritykset ovat vastuussa myös eettisestä toiminnasta. Ne saattavat olla osallisena keräämässä valtavia määriä tietoa järjestelmien käyttäjistä, jolloin niillä on vastuu suojata kerätty tieto sekä käyttää sitä asianmukaisesti ja vain siihen tarkoitukseen kuin valtuudet riittää. Jakoa säätelevät erilaiset lait ja säädökset, kuten tietosuojalaki ja GDPR. Vastuullinen toimija tuntee asetetut rajoitteet ja toimii niiden mukaan.

Yritys, joka toimittaa sotilaalliseen toimintaan liittyviä tuotteita, on vastuussa niin sanottujen kaksoiskäyttötuotteiden tai -järjestelmien toimittamisesta vain tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Vastuullinen yritys huolehtii siitä, että se noudattaa asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja eettisiä periaatteita, jossa oman maan kansallinenkin etu on huomioitu.

Vastuullisen ict-kumppanin maanpuolustusta palvelevissa tuotteissa on otettu huomioon luonnonvarojen tarkoituksenmukainen käyttö. Tuotantovalinnat pitää tehdä niin, että tulevat sukupolvet voivat elää ja hengittää turvallisessa yhteiskunnassa. Uudet, ympäristön huomioivat tuotantotavat ja ratkaisut voivat usein olla jopa tehokkaampia kuin aiemmat luonnonvarojen tai ilmaston kannalta haitalliset tavat.

  1. Yhteistyötä viranomaisten ja puolustusvoimien kanssa

Maanpuolustus edellyttää jatkuvaa koulutusta ja yhteistyötä ict-yritysten ja kokonaisturvallisuudesta vastaavien viranomaisten välillä. Asiantunteva konsultointi, koulutusapu ja resurssituki auttavat muiden muassa valtion tietoturva- ja kyberpuolustusasioissa, joihin kohdistuu yhä vahvempaa painetta monesta eri suunnasta.

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuullisuus edellyttää myös yritysten työntekijöiden osallistumista eri tavoin maanpuolustukselliseen toimintaan esimerkiksi reserviläisenä tai vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kautta. Tämä lisää yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta verkostoitumisen kautta ja tuo samalla molemminpuolista hyötyä maanpuolustuksen tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen.

Erilaisista kulttuuritaustoista koostuva väestörakenne haastaa jatkossa yhä vahvemmin käyttämään teknologian tuomia mahdollisuuksia perinteisen maanpuolustuksellisen toiminnan tukena.

  1. Kestävää teknologista kehitystä

Vastuullinen ict-alan yritys kehittää ympäristöystävällisiä teknologiaratkaisuja ja pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeään. Tuotannossa tarvittava ja palveluiden ylläpitämiseksi käytettävien energiaratkaisujen tulisi tähdätä kestävään kehitykseen.

Maanpuolustus ja vastuullisuus ovat tärkeä osa Fujitsun liiketoimintaa. Tarjoamme monipuolisia tietoturvapalveluja, edistämme eettistä toimintaa, teemme tiivistä yhteistyötä muiden ict-alan yritysten, viranomaisten ja puolustusvoimien kanssa sekä pyrimme pitkäjänteisesti kestävään teknologian kehitykseen.

Tällä tavalla täytämme ”bittisissin” roolimme vastuullisena teknologiayrityksenä osana maanpuolustusta. Yhdessä voimme rakentaa luotettavaa ja kestävää maanpuolustusvalmiutta ja -kykyä, joka luo ihmisille turvaa epävakaassa maailmassa sekä luottamusta yhteiskuntaan ja sen puolustajiin.

Harri Koski


Business Development Director

Koski Harri
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux