Inari Timonen-Nissi   |   07.12.2023

Onnistunut kestävä siirtymä hyppää sanahelinän yli

Yritykset tunnistavat selkeästi kestävän siirtymän tarpeen. Se ei ole enää trendi, vaan välttämättömyys pitkän tähtäimen menestykselle. Onnistunut kestävä siirtymä vaatii kattavan lähestymistavan, joka menee pelkän sanahelinän yli.

Tässä viisi avainta onnistuneeseen kestävään siirtymään sekä sen myötä valoisampaan ja vastuullisempaan tulevaisuuteen.

1. Sitouta johto

Ilman yritysjohdon aitoa sitoutumista mikään kestävyysaloite ei menesty. Johtajien on asetettava nuotit yrityksen näkemykselle ja strategialle integroimalla kestävyys osaksi jokapäiväistä tekemistä. Sitoutumisen pitää näkyä sekä sanoissa että teoissa, mikä osoittaa työntekijöille ja sidosryhmille, että kestävyys on ehdottoman tärkeä ydinarvo.

2. Katso kokonaisuutta

Onnistunut kestävä siirtymä vaatii kokonaisvaltaisen strategian, joka kattaa koko arvoketjun. Kattava strategia käsittelee paitsi ympäristötekijöitä, mutta myös sosiaalisia ja taloudellisia tekijöitä, joiden kautta varmistetaan monipuolinen lähestymistapa kestävyyteen.

Sidosryhmien osallistaminen auttaa yritystä tunnistamaan tärkeät strategiset osa-alueet. Kuuntelemalla asiakkaita, työntekijöitä, toimittajia ja muita kumppaneita yritys ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Viestimällä avoimesti kestävyystavoitteistaan ja osallistamalla työntekijöitä päätöksentekoprosesseihin yritys rakentaa vahvan perustan kestävälle siirtymälle.

3. Sitouta, tue ja kouluta henkilöstöä

Henkilöstön osallistuminen on kestävän siirtymän edellytys. Ei riitä, että yrityksen johto tuntee päivänpolttavat vastuullisuuskysymykset, vaan osaamista on rakennettava ruohonjuuritasolta lähtien. Osaamisen kehittäminen auttaa ymmärtämään, mitä merkitystä vastuullisuudella on liiketoiminnalle ja samalla työntekijät voivat omaksua kestävää siirtymää tukevia taitoja.

Tietoisuus kestävyystavoitteista houkuttelee ja sitouttaa työntekijöitä ja lisää luottamusta yritykseen. Siksi yksi organisaation tärkeimpiä muutoksia on asennemuutos. Jokainen työntekijä on saatava mukaan tukemaan yrityksen kestävyysponnisteluja.

4. Valjasta teknologia ja innovaatiot vauhdittamaan kestävää siirtymää

Fujitsun selvityksen mukaan vastuullisuusjohtajat vievät aktiivisesti eteenpäin digitaalista transformaatiota. 74 % vastuullisuusjohtajista uskoo, että digitaalinen transformaatio on kestävän siirtymän edellytys. Nämä johtajat luovat innovatiivisia tuotteita ja palveluita käyttämällä dataa ja digiteknologioita, samalla kun he kehittävät prosessejaan niin, että ne tukevat yrityksen muutosmatkaa.

5. Seuraa ja mittaa

Datan hallinta ja raportointi varmistavat onnistuneen kestävän siirtymän. Toimivan raportoinnin avulla voi seurata kestävyystavoitteiden edistymistä ja tunnistaa parannuskohteet. Lisääntyvät raportointivaatimukset ovat tehneet yrityksille selväksi, mitä niiden pitää raportoida, mutta edelleen moni yritys kerää dataa manuaalisesti ja tietojen keruu on muutaman henkilön vastuulla.

Dataa kannattaa kerätä automatisoidusti ja läpinäkyvästi. Kun dataa voi jakaa liiketoimintojen välillä, vastuullisuus muuttuu yhteiseksi tekemiseksi eikä sitä koeta siiloutuneeksi. Lisäksi avoin kestävyysraportointi luo sidosryhmissä uskottavuutta ja luottamusta.

Onnistunut kestävä siirtymä vaatii yhteistyötä yrityksen jokaisen osa-alueen välillä. Sitoutuneesta yritysjohdosta kokonaisvaltaisiin strategioihin ja työntekijöiden osallistamisesta teknologian hyödyntämiseen jokainen avain on ratkaisevassa roolissa kestävien liiketoimintakäytäntöjen täyden potentiaalin avaamisessa.

Mitä useammat yritykset omaksuvat nämä onnistumisen avaimet, sitä lähemmäksi siirrymme sellaista tulevaisuutta, jossa kestävyys ei ole vain tavoite, vaan vakiintunut liiketoiminnan tapa.

Kestävä siirtymä tarkoittaa organisaation muuttamista digitaalisten innovaatioiden avulla positiivisen ja kestävän muutoksen aikaansaamiseksi ympäristössä, taloudessa ja yhteiskunnassa. Kyse on kestävämmän maailman edistämisestä ja samalla liiketoiminnan kasvun varmistamisesta.
Inari Timonen-Nissi

Sustainability Lead

Inari Timonen-Nissi
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux