24.11.2022

Mitä sanottavaa Z-sukupolvella on hybridityöstä?

Koronaviruspandemian jälkimainingeissa monet organisaatiot uudistavat nyt toimintatapojaan. Parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka pystyvät omaksumaan nopeasti uudet digitaaliset liiketoimintamallit.

Muuttuneessa työelämässä vallitsee nyt uusi digitaalinen todellisuus. Fyysisen ja virtuaalisen työn perinteiset raja-aidat ovat hämärtyneet.

Myös työssäkäyvien ikärakenne on muutoksessa. Jopa kaksi kolmasosaa tulevaisuuden työvoimasta koostuu 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneistä Z-sukupolvesta ja milleniaaleista, joilla perinteisesti viitataan vuosien 1980–1995 välillä syntyneisiin.

“Milleniaalejakin enemmän tulisi nyt keskittyä Z-sukupolven edustajien näkemyksiin työelämän muutoksista. He ovat olleet diginatiiveja nuorista asti, ja heillä on sanansa sanottavana myös toimivasta hybridityöskentelystä”, sanoo Fujitsu Finlandin varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa.

Digitaaliset työkalut avuksi muutokseen

Hybridiaika asettaa uudenlaiset haasteet työnteon tavoille ja yhteistyölle. Oikein valitut digitaaliset työkalut tukevat muutosta niin työskentelytavoissa kuin työympäristössäkin.

“Uusi aika vaatii uusia toimintatapoja. Huomiota pitää kiinnittää etenkin siihen, miten saamme jokaisen mielipiteen kuuluviin. Yhteiset työskentelytavat tulee pystyä muodostamaan huomioiden eri työskentelypaikat, mieltymykset ja yksilölliset erot”, Ylinampa sanoo.

Parhaimmillaan toimivat työkalut sujuvoittavat yhteistyötä, vaikka työntekijät eivät olisikaan fyysisesti yhdessä. Kun jokainen lisäksi saa mahdollisuuden työskennellä yksilöllisellä tavallaan ja itselleen sopivimmilla välineillä, työn tulos on paras mahdollinen. Valinnanvapaus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä.

“On kuitenkin pidettävä mielessä, että teknologia on vain työkalu. Katse pitää kohdentaa yksilöihin ja siihen, miten ympärillämme tapahtuvat muutokset vaikuttavat meihin ihmisinä. Ja tässä kontekstissa tärkeässä asemassa ovat nuoret”, Ylinampa muistuttaa.

Nuorten ääni kuuluviin

Työelämän nuorimmaiset asettavat työlleen osittain erilaisia vaatimuksia kuin vanhemmat sukupolvet.

Jotta nuorten ääni saataisiin kuuluviin hybridityön suunnittelussa, Fujitsu osallistui yhdessä Iskun ja Howspacen kanssa The NextGen Projectin järjestämään Hybrid Work Lab -työpajaan. Sen tarkoituksena oli koota nuoret ideoimaan yhdessä, miten hybridityöstä saataisiin toimivaa.

Lopputulos kiteyttää hyvin valinnanvapauden, yhteistyön ja joustavuuden tärkeyden. Toimivaa hybridityömallia rakennettaessa tulisi pohtia jokaisen yksilön vahvuuksia, mutta keskittyä myös tiimin vahvuuksiin, toimintatapoihin ja toiminnan tarkoitukseen.

Läpinäkyvän vuorovaikutuksen merkitystä ei voi myöskään korostaa tarpeeksi. Kaiken perustana on kuitenkin työntekijöiden psykofyysissosiaalinen hyvinvointi sekä niin tiimin kuin koko organisaationkin hyvä johtaminen.

“Muutosmatkalla tarvitaan ennen kaikkea luottamusta ja rohkeutta. Loppupeleissä yksi suurimmista kompastuskivistä on muutosvastarinta eli se, että emme muuta jotain vain siksi, että se on tehty aina tietyllä tavalla. Siksi meidän onkin otettava nuorten ääntä enemmän kuuluviin ja haastettava omia tapojamme tehdä asioita”, kiteyttää Ilona Ylinampa.

The NextGen Project on Suomessa perustettu kansainvälinen nuorten ammattilaisten verkosto. Hybrid Work Lab -projektin tuotoksena syntyi mallipohja, jonka avulla jokainen tiimi voi suunnitella omaa hybridityöskentelyään. Lue lisää ja ota mallipohja käyttöösi täältä.

Fujitsulaisista mukana ovat olleet muiden muassa (yläkuvassa vasemmalta) Kimmo Matero, Joonas Pakkanen, Yael Hälvä, Sari Heikkinen, Jenni Porvari ja Pekka Hirvi.

Tutustu myös Fujitsun Work Life Shift -palveluihin

Teksti: Iida Kalanti